Algemene voorwaarden, High Waves Production & Digital Recording, Maasland

Artikel 1 : Algemeen
Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en transacties aangegaan door en met HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING met betrekking tot vervaardiging van geluidsopnamen en geluidsdragers (of bewerkingen daarvan), de levering van materialen dan wel het verlenen van diensten in de ruimste zin des woords, al dan niet in verband met die opnamen of geluidsdragers.
Artikel 2 : Definities
Client : De persoon die, of het bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel de persoon of het bedrijf namens wie de opdracht door een derde wordt geplaatst.
Opdracht : De schriftelijk vastgelegde afspraak tot het leveren van diensten, vallend binnen de bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de akte van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27265798.
Opname(n) : Alle door HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING geleverde diensten met betrekking tot de vervaardiging van geluidsopnamen in welke vorm dan ook waarin onder meer begrepen, doch niet beperkt tot : Opname, Mixage, Editing, Mastering, Kopieëren, Overzettingen, enzovoort.
Producties : Alle door HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING geleverde diensten met betrekking tot de vervaardiging van geluidsdragers zoals bijvoorbeeld CD, Cassette, DVD, enzovoort in welke oplage dan ook, dan wel inhoudelijk; het componeren, arrangeren, uitvoeren en produceren van muziek-composities en orkestbanden.
Aanbiedingen : Een vrijblijvend aanbod.
Artikel 3 : Toepasselijkheid van de bepalingen
Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen is, zijn deze bepalingen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING en prevaleren derhalve boven alle afwijkende condities dan wel algemene voorwaarden van de Client. Voorgenoemde voorwaarden van de Client zijn derhalve uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten, behalve indien deze (of een deel ervan) uitdrukkelijk door HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING zijn geaccepteerd.
Artikel 4 : Opdracht en opdrachtacceptatie
HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels overeenkomst, is geaccepteerd. In deze overeenkomst zijn vermeld: Omschrijving van de opdracht, data en alle verdere bijbehorende specificaties van diensten en faciliteiten. Voorts is een prijsindicatie bijgevoegd die conform alle afspraken is opgesteld. Afwijkingen die optreden in de afspraken gaandeweg de opdrachtsperiode hebben, mogelijk, een prijsafwijking tot gevolg. Client is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijke overeenkomst.
Artikel 5 : Verbintenis van partijen
HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING zal voor opname(n) en/of producties haar apparatuur en nodige personeel beschikbaar stellen voor het bedienen van die apparatuur en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren. Dit garandeert niet dat apparatuur en personeel geschikt is voor de wensen van de Client. Client zal zich vooraf ervan overtuigen dat de apparatuur en personeel geschikt zijn voor het beoogde doel. Client zal zich vooraf op de hoogte moeten stellen van de prestaties van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING.
HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING is niet aansprakelijk voor door Client beschikbaar gestelde en/of gebruikte apparatuur, instrumenten alsmede opnamen en geluidsdragers afkomstig van een ander bedrijf en kan het gebruik hiervan weigeren.
Artikel 6 : Annulering van een opdracht
Een overeenkomst dient minimaal 2 weken voor de aanvangsdatum of 4 weken voor de leveringsdatum schriftelijk te worden geannuleerd. Wanneer Client annuleert binnen deze termijn zal 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden en voldaan dienen te worden door Client. Een annulering binnen 48 uur voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden.
Bij het niet verschijnen van Client op aanvangsdatum of leveringsdatum zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.
Gelet op het voorgaande zullen alle bijkomende annuleringskosten, direct of indirect in zijn geheel op Client verhaald worden.
Artikel 7 : Vermindering c.q. vermeerdering van het overeengekomen bedrag
Wanneer een opdracht afwijkt ten opzichte van de overeenkomst voor wat betreft studio- en/of productietijd en/of materialen zal dit zo spoedig mogelijk verrekend worden, doch echter binnen maximaal 30 werkdagen na beëindiging van de opdracht.

Artikel 8 : Betaling
Alle betalingen dienen voor minimaal 50% bij aanvang van het opnameproces / productieproces voldaan te zijn. De betaling van het resterende bedrag dient te geschieden bij levering van de betreffende geluidsdrager. Afwijkingen hieromtrent dienen in de overeenkomst vermeld te staan.
Bij het ontbreken van de aanvangsbetaling kan HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING besluiten om aanvang uit te stellen tot betaling heeft plaatsgevonden. Deze extra tijd zal wel in rekening gebracht worden.
Wanneer de betaling van het resterende bedrag niet plaatsvindt zal er niet geleverd worden. Wanneer deze afrekening niet plaats heeft gevonden binnen een week na de overeengekomen datum zal er zonder dat er een aankondiging nodig is een rente van 2% per maand in rekening worden gebracht. In geval van niet tijdige betaling of weigering tot betaling is Client verplicht alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Het te leveren materiaal en eventueel achtergebleven materiaal blijft eigendom van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING totdat betaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid
HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING is niet aansprakelijk voor schade of vertraging op levering of opname ontstaan door toedoen van Client. Client en bijbehorende personen zullen aanwijzingen omtrent de opdracht opvolgen en zich houden aan de instructies tijdens aanwezigheid gedurende het productieproces, zowel op het gebied van opname- en/of leveringsvoorwaarden, alsook gedragsmatig ten opzicht van apparatuur en personeel. Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal worden verhaald op Client.
Wanneer door grove nalatigheid en bewezen schuld schade is ontstaan aan Client of eigendom van Client zal dit verhaald worden op HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING tot een bedrag van € 2.500,- maximaal. Client blijft echter aansprakelijk voor eigen schade, ontstaan tijdens verblijf van personen of apparatuur op de door Client gekozen opnamelocatie, ook gedurende de nacht. Deze schade is nimmer voor rekening van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING. Ook het zoekraken of beschadigd raken van materiaal is voor risico van Client, in bewaring gegeven geluidsmateriaal inbegrepen. De Client vrijwaart hierbij HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING van alle schadeclaims, zoals bedoeld in dit artikel.
Artikel 10 : Overmacht
In geval van duidelijk aanwezige overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst en bijbehorende opdracht uit te stellen zonder dat de betreffende partij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten. Onder deze overmacht wordt verstaan: Vertragingen, verkeers-belemmeringen, weersomstandigheden, stroomuitval, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, ziekte (met geldige doktersverklaring), oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname-apparatuur evenals plotseling opkomende, niet te verhelpen storingen in de apparatuur. Client is wel verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te betalen.
Artikel 11 : Het niet nakomen van de bepalingen
HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING is gerechtigd om alle activiteiten omtrent de opdracht onmiddellijk te staken bij het in gebreke blijven van de Client. De Client is verplicht de eventuele schade en het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
Artikel 12 : Copyrights, Mechanische rechten, etc.
Client verplicht zich om alle toestemmingen en vrijwaringen/licenties, etc. te hebben verkregen van betreffend materiaal voor opname, productie of geluidsdragers van de opdracht en vrijwaart HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING uitdrukkelijk van aanspraken van derden ter dier zake.
Artikel 13 : Eigendom orkestbanden
Alle door ons geproduceerde orkestbanden blijven exclusief eigendom van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING en worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Het is op geen enkele wijze toegestaan om onze orkestbanden te ruilen, weg te geven, te verhandelen of aan te bieden. Kopiëren en wijzigen is alleen toegestaan voor eigen gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is uitsluitend individueel gebruik in de privésfeer toegestaan.
Onze producties zijn opnieuw opgenomen, het is niet de originele muziek, het is niet gezongen of geproduceerd door de originele zanger en producer. De originele namen van de artiesten zijn slechts gebruikt voor de identificatie van het nummer.
Artikel 14 : Geldigheid
Wanneer om welke reden dan ook, een bepaling of een deel daarvan buiten werking treedt, blijft de rest van deze voorwaarden onverkort van kracht.
Artikel 15 : Toepasselijk recht
Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit voorgelegd worden aan een rechter naar keuze van HIGH WAVES PRODUCTION & DIGITAL RECORDING.